KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS (4 savaitės)

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 


 

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2016 m. gegužės 26 d.

sprendimo Nr. T2-143 priedas

ATLYGINIMO DYDIS UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, REGOS UGDYMO CENTRO SOCIALINIO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIAMS AR DALYVIAMS IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur) už:
maisto produktus

(vienos dienos kaina)

patiekalų gamybą

(vieno mėnesio kaina)

1. Lopšelio grupėse, veikiančiose:
1.1. 10,5 arba 12 valandų 1,98 15,00
1.2. 24 valandas 2,25 15,00
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose:
2.1. 10,5 arba 12 valandų 2,25 15,00
2.2. 24 valandas 2,53 15,00
3. Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams 2,96*

 

* Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą.

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Aprašo ištraukos:

 

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ NUSTATYMAS

 

Atlyginimą už maitinimo paslaugą sudaro dvi dalys: atlyginimas už maisto produktus ir atlyginimas už patiekalų gamybą.

Atlyginimas už maisto produktus – tai dienos mokestis už maisto produktus su prekių pirkimo pridėtinės vertės mokesčiu.

Atlyginimas už patiekalų gamybą– tai nekintantis mėnesio mokestis.

Naujai priimtiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas proporcingai lankytam dienų skaičiui nuo pirmos lankymo dienos. Išvykstantiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas iki išvykimo dienos.

 

Kai vaikas nelanko įstaigos, atlyginimas už maisto produktus yra nemokamas.
Kai įstaiga nevykdo ugdymo proceso, atlyginimas už matinimo paslaugą nemokamas.

Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugąpateikę prašymą raštu (prie prašymo pridėti dokumentą iš darbovietės) prieš 10 kalendorinių dienų. 
ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ LENGVATOS

 

Atlyginimas už maitinimo paslaugą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

  • šeima augina tris ir daugiau vaikų, kai du arba daugiau šeimos vaikų lanko bendrojo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  • vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;
  • vaiko abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;
  • yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) nemokamas, jeigu:

  • šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;
  • vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.

Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos,pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą. Netekus teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.